0232 445 78 25 0 505 948 84 50 info@altiparmakhukuk.org

BM Doğa Hakkı ve Doğa ile Uyumlu Yaşam İlkeleri Kronolojisi

“Doğa ile Uyum” ilkeleri üzerine Birleşmiş Milletler çatısı altında hükümetler arası görüşmeler, 2009’da, Bolivya Çokuluslu Devleti'nin önderliğinde başlatıldı. Aşağıdaki kronoloji Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 22 Nisan 2009’da Uluslararası Doğa Ana Günü’nü ilan etmesi ile başlayan ve bu doğrultuda gerçekleştirilen etkinlikleri tarih sırasıyla göstermektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.harmonywithnatureun.org/ websitesinden ulaşabilirsiniz.

Altıparmak Hukuk Bürosu

Çevirenler:
Av. İpek Sezgin
Stj. Av. Defne Soyer

2022

28 Aralık

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 77. Oturumunda, Doğa ile Uyum ile ilgili 13. kararını kabul etti (A/RES/77/169). Bu karar diğerlerinin yanı sıra Genel Kurul Başkanından şunları talep etmektedir:

1. Geçici olarak “Dünya Meclisi” adı altında, 22 Nisan 2024’te düzenlenecek, üst düzey bir toplantının kapsamını ve anlaşılması olasılığını tartışmak, bu sayede antroposantrik olmayan veya Dünya merkezli bir paradigmanın, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (17) Gündemi ve ötesinin uygulanmasında katkıda bulunabilecek farklı dünya görüşlerine dayalı alternatif bütüncül yaklaşımların tartışılması yoluyla çok taraflılığı güçlendirmeye devam etmek.

2. Çok uluslu Bolivya Devletinin Devlet Başkanının eşitlik ve adalet temelinde, günümüz ve gelecek sorunlarına yenilikçi, dönüştürücü ve aksiyon odaklı öneriler yaratma bakış açısıyla Doğa ile Uyumlu arkadaşlar grubu oluşturma önerisini takdirle not etmektedir.

28 Temmuz

Genel Sekreterin Doğa ile Uyum üzerine 11. Raporu yayınlandı (A/77/244). Rapor, İnsan Haklarının Doğa Hakları ile el ele gittiği ve Sürdürülebilir kalkınmanın gezegenin sağlığı ve gelecek nesillerin refahı için yeniden şekillendirildiği, özellikle Doğa Hakları ve Ekolojik Ekonomi ve Üye Devletlerin müşterek gayretleriyle yenilikçi bir dünya için yeni bir söylem yaratma yoluyla Dünya Hukukundaki ilerlemeleri ortaya koymaktadır.

Raporun içeriği, bir paradigma değişimi getirmek için işbirliği içindeki parlamento üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin sunumlarının yer aldığı interaktif diyalogdan alınmıştır. Bu aynı zamanda, Doğa ile Uyumlu yaşama eylemleri gösteren dünyanın dört bir yanından gelen diğer girişimlerin sergilenmesini sağlamıştır.

Hukuk ve ekonominin, insanlığın tüm kurumları gibi, Doğa ile nasıl iç içe geçmesi/olması gerektiği üzerinde durulmuştur.

22 Nisan

Genel Kurulun Doğa ile Uyum üzerine on birinci İnteraktif Diyaloğu, Uluslararası Doğa Ana Gününü anmak üzere “Doğa ile Uyum ve Biyoçeşitlilik: Ekolojik Ekonomi ve Dünya Merkezli Hukukun Katkıları” başlığı altında düzenlendi. Diyalogda, her iki disiplinin uygulanması ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında nasıl etkileşim gösterdiklerini tartışıldı.

2021

31 Aralık

Korona virüs salgını (COVID-19) sebebiyle bu yıl hiç bir faaliyet gerçekleştirilmedi.

2020

21 Aralık

BM Genel Kurulu, 75. Oturumunda, Doğa ile Uyum ile ilgili 12. Kararını kabul etti (A/RES/75/220). Bu karar diğerlerinin yanı sıra Genel Kurul Başkanından şunları talep etmektedir:

1.  Genel Kurul 76. oturumunda Üye devletler, BM sistemi, bağımsız uzmanlar ve ilgili diğer paydaşların katılımıyla 22 Nisan 2022 tarihinde Uluslararası Doğa Ana Gününü anma amacıyla bir İnteraktif Diyalog düzenleyerek  doğa ile uyum ve biyolojik çeşitliliğin korunması arasındaki ilişkiyi tartışmak ve yurttaşlar ile toplulukların sürdürülebilir kalkınma kapsamında doğal hayat ile nasıl etkileşim kurduklarını tekrar gözden geçirmelerine ilham olmak adına toplanmak ;

2. Genel Sekreter tarafından mevcut kararının uygulanması üzerine düzenlediği raporda değerlendirilmek üzere, uygulanabilir olduğu takdirde

Doğa ile Uyum Bilgi Ağı uzmanlarını Doğa Ana’nın korunması ile ilgili bölgesel, yerel ve ulusal girişimlerin gelişimi üzerine bir çalışma yürütmeleri için cesaretlendirir;

3.  Mevcut kararın uygulanması ile ilgili raporu yetmiş yedinci oturumunda Genel Kurul’a sunar ve “Sürdürülebilir kalkınma” madde başlığı ile “Doğa ile Uyum” alt madde başlığının kapsamını yetmiş yedinci oturumun geçici gündemine dahil etmeye karar verir.

28 Temmuz

Genel Sekreterin Doğa ile Uyum hakkındaki 10. Raporu yayınlandı (A/75/266). Bu rapor küresel insan sağlığı krizi bağlamında yazılmıştır.

2010’da düzenlenen Doğa ile Uyum ile ilgili Genel Kurul’un İlk Etkileşimli Diyaloğundan 10 yıl sonra yazılan, Doğa ile Uyum üzerine ilk kararın 2009’da kabul edilmesinden bu yana on yıllık program etkinliğinin anıldığı rapor, ekolojik ekonomi ve Dünya merkezli hukuk odağında, atroposantrik olmayan öğretide yerleşmiş, sonrasında 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasında  insan-merkezliden Dünya-merkezli topluma geçişteki paradigma değişiminin gösterildiği, Dünya Hukuku üzerine bazı en yeni ve umut verici ilerlemelerin ana hatlarını içermektedir.

Hukuki ve politik gelişmeleri, hem resmi hem de gayri resmi eğitim girişimlerini, uluslararası öğrenim ve kamu yardım faaliyetlerini aydınlatan, mevcut raporu tamamlayıcı özel bir ek de yayınlandı.

22 Nisan

Koronavirüs salgını (COVID-19) sebebiyle Genel Kurul’un onuncu interaktif diyaloğu iptal edildi.

2019

19 Aralık

BM Genel Kurulu, 74. Oturumunda, Doğa ile Uyum konusundaki 11. kararı kabul etti (A/RES/74/224). Bu karar diğerlerinin yanı sıra Genel Kurul başkanından şunları talep etmektedir:

1. Genel Kurul’un onuncu Doğa ile Uyum İnteraktif Diyaloğunda, Dünya Hukukundaki yasa, politika ve eğitimdeki eylemler ve dönüşümler dahil,  geçtiğimiz on yıldaki bölgesel,  ulusal ve yerel girişimleri tartışmak ve karşılaştırmak, aynı şekilde doğa ile uyum ve biyolojik çeşitliliği koruma arasındaki ilişkiyi de görüşmek, ve vatandaşlara ve topluluklara doğal hayat ile sürdürülebilir kalkınma bağlamında nasıl etkileştiklerini tekrar düşünmeleri için ilham vermek.

Diğerlerinin yanı sıra, bu karar:

1. Genel Sekreter tarafından mevcut kararın uygulaması raporunda değerlendirilmek üzere, Doğa Ana’nın korunmasında geçtiğimiz on yıldaki bölgesel, yerel ve ulusal girişimlerin gelişimini içeren bir çalışma için, Doğa ile Uyum Bilgi Ağı uzmanlarını teşvik eder:

2.  Ekosistemleri koruyup kollamanın ve hayvanlara, bitkilere, mikroorganizmalara ve cansız ortamlara zarar verici alışkanlıklardan kaçınmanın insanlığın Doğa ile Uyum içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunduğunu kabul eder.

26 Temmuz

Genel Sekreterin Doğa ile Uyum hakkındaki 9. raporu yayınlandı (A/74/236).

22 Nisan

Uluslararası Doğa Ana Günü’nü anmak için düzenlenen Genel Kurul 9. Doğa ile Uyum konulu İnteraktif Diyaloğunda, Doğa ile uyumun, İklim değişikliği ve etkileriyle mücadelede acil eylem alınması konusunda kapsayıcı, adil ve kaliteli bir eğitimin sağlanması ve vatandaşlar ve topluluklara sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve iklim adaleti bağlamında doğal hayat ile nasıl etkileşimde olduklarını tekrar düşünmeleri için ilham verilmesi, böylece her yerdeki insanların sürdürülebilir kalkınma ve Doğa ile Uyumlu yaşam tarzı ile ilgili bilgi ve bilince sahip olmasını sağlamadaki katkıları görüşüldü.

2018

20 Aralık

BM Genel Kurulu, 73. Oturumunda, Doğa ile Uyum konusundaki 10. Kararı kabul etti (A/RES/73/235). Bu karar diğerleri nezdinde Genel Kurul başkanından talepte bulunur:

1.  Doğa ile Uyum ile ilgili Genel Kurul’un dokuzuncu İnteraktif Diyaloğuna, İklim değişikliği ve etkileriyle mücadelede acil eylem alınması konusunda kapsayıcı, adil ve kaliteli bir eğitimin sağlanması ve vatandaşlara ve topluluklara sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve iklim adaleti bağlamında doğal hayat ile nasıl etkileşimde olduklarını tekrar düşünmeleri için ilham verilmesi, böylece her yerdeki insanların sürdürülebilir kalkınma ve Doğa ile Uyumlu yaşam tarzı ile ilgili bilgi ve bilince sahip olmalarını sağlamada Doğa ile uyumun katkılarının görüşülmesi için ev sahipliği yapmak.

Karar diğerlerinin yanı sıra:

1. Doğa ile Uyum Bilgi Ağı uzmanlarını, uygulanabilir, Doğa Ana’nın korunması için yerel ve ulusal girişimler üzerine çalışma yürütülmesini teşvik eder.

2. Ekosistemleri korumanım ve hayvanlara, bitkilere, mikroorganizmalara ve cansız ortamlara zarar verici alışkanlıklardan kaçınmanın insanlığın Doğa ile Uyum içinde bir arada yaşamasına katkı sağladığını kabul eder.

23 Temmuz

Genel Sekreter Doğa ile Uyum üzerine 8.  Raporunu yayınladı (A/73/221).

23 Nisan

Vatandaşların ve toplulukların doğal hayat ile nasıl bir etkileşim içinde olduklarını tekrar değerlendirmeleri ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında insanlığın Dünya ile olan ilişkisindeki etik temellerini geliştirmesi ve sürdürülebilir üretim ve tüketim ağlarının doğa ile uyumlu kurulması konusunda ilham vermek, böylece her yerdeki insanların sürdürülebilir kalkınma ve Doğa ile Uyumlu yaşam tarzı ile ilgili bilgi ve bilince sahip olmasını sağlamak için  Doğa Ana Gününü anmak üzere Doğa ile Uyum ile ilgili Genel Kurul 8. İnteraktif Diyaloğu düzenlendi.

2017

20 Aralık

BM Genel Kurulu, 72. Oturumunda, 9. Doğa ile Uyum Kararını kabul etti (A/RES/72/223).  Bu karar diğerlerinin yanı sıra Genel Kurul Başkanından şunları talep etmektedir:

1. Doğa ile Uyum ile ilgili Genel Kurul’un sekizinci İnteraktif Diyaloğuna vatandaşların ve toplulukların doğal hayat ile nasıl bir etkileşim içinde olduklarını tekrar değerlendirmeleri ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında insanlığın Dünya ile olan ilişkisindeki etik temellerini geliştirmesi, ve sürdürülebilir üretim ve tüketim ağlarının doğa ile uyumlu kurulması konusunda ilham vermek, böylece her yerdeki insanların sürdürülebilir kalkınma ve Doğa ile Uyumlu yaşam tarzı ile ilgili bilgi ve bilince sahip olmasını sağlamak için ev sahipliği yapmak.

Karar, diğerlerinin yanı sıra şunları da kaydetmektedir:

1.  Bazı ülkelerin doğayı koruma üzerine bir bildiri görüşülmesi olasılığını tartıştığı;

2. Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi kapsamında bazı ülkelerde profesyonel ve kamusal alanlarda,  Doğanın hakları ile ilgili hem resmi hem de gayri resmi eğitim faaliyetlerinin başladığı ve sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunda[1]  eğitim ve kamusal bilince bütüncül bir yaklaşımı teşvik ettiği;

3. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 12.8’de belirtildiği gibi her yerdeki insanların sürdürülebilir kalkınma ve çevre ile uyumlu yaşam tarzları için ilgili bilgi ve farkındalığa sahip olmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletleri desteklemek için önemli faaliyetler başlatan Doğa ile Uyum Bilgi Ağı uzmanlarının çalışmalarına da dikkat çekmektedir.

19 Temmuz

Genel Sekreterin Doğa ile Uyum hakkındaki 7. Raporu yayınlandı (A/72/175).

21 Nisan

Uluslararası Doğa Ana Gününü anmak için düzenlenen Genel Kurul Doğa ile Uyum üzerine yedinci İnteraktif Diyaloğu Dünya hukuku ve Sürdürülebilir Kalkınma gündemini ele aldı. 

2016

21 Aralık

BM Genel Kurulu, 71. oturumunda Doğa ile Uyum konulu 8. Kararını kabul etti. (A/RES/71/232) Bu karar diğerlerinin yanı sıra Genel Kurul Başkanı’ndan şunları talep etmektedir:

1. Uluslararası Doğa Ana Gününü anmak için Dünya Hukukuna hitap eden Doğa ile Uyum Genel Kurul’unun 7. İnteraktif Diyaloğuna ev sahipliği yapmak. Diyalog, Doğa ile Uyum Bilgi Ağı uzmanları tarafından Nisan 2016 tarihinde düzenlenen ve Genel Kurul Kararında zorunlu kılınan Dünya Hukukunu ele aldıkları sanal diyalog sonucunda sunulan özet raporunu ele alacaktır.

2. Üye devletleri, mevcut çalışmaları ve uygun olduğu ölçüde Genel Sekreter’in Doğa ile Uyum hakkındaki bulgu ve tavsiyelerini, uzmanların Dünya Hukukunu ele alan sanal diyaloğu ve Doğayla Uyum Genel Kurulunun Diyaloglarını dikkate almaya davet etmek.

3. Bolivya Çok Uluslu Devleti Hükümeti ile BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü arasındaki anlaşmayı takdirle not ederek; Üye Devletleri ve ayrıca ilgili diğer paydaşları Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumunun güven fonu altında Doğa ile Uyum ile ilgili belirlenmiş faaliyetlere katkıda bulunmaya davet etmek.

23 Eylül

Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti ile BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü arasında Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu Güven Fonu kapsamında Doğa ile Uyum ile ilgili tahsis edilmiş faaliyetlere katkıda bulunmaya yönelik Anlaşması imzalandı.

1 Ağustos

Dünya Hukukunu ele alan Doğa ile Uyum üzerine ilk Uzman Özet Raporu yayınlandı. (A/71/266)

22 Nisan

Genel Kurul’un Doğa ile Uyum konulu ilk Sanal Diyaloğu, Uluslararası Doğa Ana Günü'nü anmak için düzenlendi. Diyalog Dünya Hukukunu ele aldı ve diğerlerinin yanı sıra şunları tartıştı:

1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını doğa ile uyum içinde hayata geçirmek için, yurttaşlara ve toplumlara doğal dünya ile nasıl etkileşime girdiklerini yeniden gözden geçirme konusunda ilham vermek açısından Dünya Hukuku ilkelerini uygulamanın önemi.

2. Doğanın içsel değerini tanıma ve algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı insan merkezli yaklaşımdan, insan merkezli olmayan veya gezegenin cansız bir nesne olarak kabul edilmediği Dünya merkezliye kaydırma ihtiyacı.

3. Dünya'ya ve onun doğal döngülerine temel bir saygı ve hürmet dahil olmak üzere yasalarda, etikte, kurumlarda, politikalarda ve uygulamalarda Dünya Hukukunu desteklemek.

2015

22 Aralık

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 70. oturumunda Doğa ile Uyum konulu 7. Kararını kabul etti.  Bu karar ilk defa:

1. 2016 yılında, bazı ülkelerin sürdürülebilir kalkınmanın teşviki bağlamında doğanın haklarını tanıdığına dikkat çekerek, yurttaşlara ve toplumlara, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Doğayla Uyum içinde uygulamak için doğal dünyayla nasıl etkileşim kurduklarını yeniden düşünmeye ilham vermek amacıyla Genel Kurul'un etkileşimli diyaloglarında aktif olanlar da dahil olmak üzere dünya çapında Dünya Hukuku uzmanları arasında Doğa ile Uyum üzerine sanal bir diyalog başlatmaya karar verir.

2. Ayrıca uzmanların sanal diyaloğun bir özetini Genel Kurul'un yetmiş birinci oturumunda sunmasını talep eder.

3. Doğa ile Uyum web sitesinde sanal diyaloğa ev sahipliği yapmaya karar verir.

4 Ağustos

Genel Sekreter'in Doğa ile Uyum konulu 6. Raporu yayınlandı. (A/70/268).

27 Nisan

Genel Kurul’un Doğa ile Uyum konulu 5. İnteraktif Diyaloğu, Uluslararası Doğa Ana Günü'nü anmak için düzenlendi. Diyalogda 2015 sonrası Kalkınma Gündeminde iklim değişikliğinin ele alınması da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmanın yollarını tartışıldı.

2014

4 Aralık

BM Genel Kurulu 69. oturumunda Doğa ile Uyum konulu 6. Kararı kabul etti. (A/RES/69/224).  Bu karar, diğerlerinin yanı sıra Genel Kurul Başkanından şunları talep etmektedir:

1. Uluslararası Doğa Ana Günü’nü anmak için Doğa ile Uyum üzerine Genel Kurul’un 5. İnteraktif Diyaloğuna ev sahipliği yapmak.

2.İnsanlık ve Dünya(Doğa) arasındaki ilişkinin etik temelini ilerletmek için mevcut araştırmaları ve raporları daha fazla değerlendirmek

3. İnsanlık ve doğa arasındaki temel karşılıklı bağlantının desteklenmesini ve tanınmasını kolaylaştırmak için bir bilgi ağı oluşturmak.

4.Yerli kültürlerde olduğu gibi Dünya ile uyumu teşvik etmek, doğanın korunmasını yansıtmak için ulusal düzeyden yerel topluluk düzeyine kadar gösterilen çabaları desteklemek.

18 Ağustos

Genel Sekreter'in Doğa ile Uyum konulu 5. Raporu yayınlandı. (A/69/322).

22 Nisan

Genel Kurul’un Doğa ile Uyum konulu 4. İnteraktif Diyaloğu, Uluslararası Doğa Ana Günü'nü anmak için düzenlendi. Diyalogda yeni, insan merkezli olmayan bir paradigmanın temel özellikleri tartışıldı ve toplumun daha sonra nasıl bu paradigmayla tutarlı bir şekilde çalışması gerektiğine dair stratejileri belirlendi.

2013

4 Aralık

BM Genel Kurulu 68. oturumunda Doğa ile Uyum konulu 5. Kararı kabul etti. (A/RES/68/216).  Bu karar, Genel Kurul Başkanından şunları talep etmektedir:

1. Uluslararası Doğa Ana Günü’nü anmak için Doğa ile Uyum üzerine Genel Kurul’un 4. İnteraktif Diyaloğuna ev sahipliği yapmak.

2. Üye Devletleri, 22 Nisan 2013 tarihinde farklı ekonomik yaklaşımlar üzerine yapılan diyalog gibi, Genel Kurul’un İnteraktif Diyaloglarındaki tartışmaların takibi de dahil olmak üzere Doğa ile Uyum konusundaki mevcut çalışmalarını ve raporlarını insanlık ve Dünya arasındaki ilişkinin daha etik bir temele oturtulmasını sağlamak ve bu konuda daha fazla çalışma yapılmasını teşvik etmek için sürdürülebilir kalkınma bağlamında değerlendirmeye davet etmek.

3. 2015 sonrası kalkınma gündeminin detaylandırılmasında Doğa ile Uyum konusuna uygun bir şekilde dikkat edilmesine teşvik etmek.

4. Doğa ile Uyum websitesini güçlendirmeye devam etmek.

15 Ağustos

Genel Sekreter'in Doğa ile Uyum konulu 4. Raporu yayınlandı. (A/68/325).

22 Nisan

Genel Kurul’un Doğa ile Uyum konulu 3. İnteraktif Diyaloğu, Uluslararası Doğa Ana Günü'nü anmak için düzenlendi. Diyalogda insanlık ve Dünya arasındaki ilişkinin daha etik bir temele oturtulmasını sağlamak için faklı ekonomik yaklaşımlar tartışıldı.

2012

21 Aralık

BM Genel Kurulu 67. oturumunda Doğa ile Uyum konulu 4. Kararı kabul etti.(A/RES/67/214) Bu karar, Genel Kurul Başkanından şunları talep etmektedir:

1. Uluslararası Doğa Ana Günü’nü anmak için Doğa ile Uyum üzerine Genel Kurul’un üçüncü İnteraktif Diyaloğuna ev sahipliği yapmak.

2. Doğa ile Uyum websitesini güçlendirmeye devam etmek.

3. BM 2015 sonrası kalkınma gündemi tartışmasına bir katkı olarak Genel Sekreter’in Doğa ile Uyum konulu dördüncü raporunu yayınlamak.

17  Ağustos

Genel Sekreter'in Doğa ile Uyum konulu 3. Raporu yayınlandı. (A/67/317) Doğa ile Uyum web sitesinin geliştirilmesine başlandı.

20 Haziran

 Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Rio+20 vesilesiyle Doğa ile Uyum web sitesi hizmete girdi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20)’nın  'İstediğimiz Gelecek' sonuç belgesinde bulunan Doğayla Uyum hakkındaki 39. paragraf.[2]

20 Nisan

Genel Kurul’un Doğa ile Uyum konulu ikinci İnteraktif Diyaloğu, Uluslararası Doğa Ana Günü'nü anmak için düzenlendi. Diyalogda ise “İnsan faaliyetlerinin Dünya Sisteminin işleyişi üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel bulgular” tartışıldı.

2011

22 Aralık

BM Genel Kurulu, 66. oturumunda Doğa ile Uyum konulu 3. Kararını kabul etti. (A/RES/66/204) Bu karar Genel Sekreterden şunları talep etmektedir.

1. Uluslararası Doğa Ana Günü’nü anmak için Doğa ile Uyum üzerine Genel Kurul’un 2. İnteraktif Diyaloğuna ev sahipliği yapmak.

2. Genel Sekreter'in Doğa ile Uyum konulu üçüncü Raporunu yayınlamak.

3. Rio+20 Konferansı zamanına yetişebilmesi için Doğa ile Uyum web sitesinin güçlendirilmesini sağlamak. ( Rio +20 için Doğa ile Uyum websitesinin geliştirilmesini hızlandırmak)

15 Ağustos

Genel Sekreter'in Doğa ile Uyum konulu ikinci Raporu yayınlandı. (A/66/302) Doğa ile Uyum web sitesinin geliştirilmesine başlandı.

22 Nisan

Genel Kurul’un Doğa ile Uyum konulu ilk İnteraktif Diyaloğu (toplantısı), Uluslararası Doğa Ana Günü'nü anmak için düzenlendi. Diyalogda,  sürdürülebilir kalkınmaya Doğa ile Uyum içinde bütüncül bir yaklaşımı teşvik etmenin yolları tartışıldı ve doğa ile uyum içinde sürdürülebilir kalkınmayı ölçmek için kriterler ve göstergeler hakkındaki ulusal deneyimler paylaşıldı.

2010

20 Aralık

BM Genel Kurulu, 65. oturumunda, Doğa ile Uyum konulu 2. Kararı’nı kabul etti. (A/RES/65/164). Bu karar Genel Sekreterden şunları talep etmektedir:

1. Uluslararası Doğa Ana Günü’nü anmak için Genel Kurul’un ilk İnteraktif Diyaloğuna ev sahipliği yapmak.

2. Genel Sekreterin Doğa ile Uyum hakkında ikinci bir Raporunu yayınlamak.

3. Doğa ile Uyum web sayfasını geliştirmeye başlamak.

19 Ağustos

Genel Sekreterin Doğa ile Uyum konulu ilk raporu yayınlandı. (A/65/314).

22 Nisan

BM Genel Kurulu 64. oturumunda Uluslararası Doğa Ana Günü’nü andı. Bu konuda Genel Kurulda özel bir oturum yapıldı. (A/64/PV.84). [3]

2009

21 Aralık

Doğa ile Uyum konulu ilk BM Genel Kurul kararı (A/RES/64/196) kabul edildi. Bu karar Genel Sekreter’den Genel Sekreter’in Doğa ile Uyum konusunda ilk Raporunun sunmasını talep etmektedir.

22 Nisan

BM Genel Kurulu, 63. oturumunda 22 Nisan’ı “Uluslararası Doğa Ana Günü” olarak ilan etti. (A/RES/63/278).

Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Bay Evo Morales Ayma, Genel Kurul’da Uluslararası Doğa Ana Gününün ilanına ilişkin bir açıklama yaptı. (A/63/PV.80)

 

[1] Ekonomik boyut, çevresel boyut ve sosyal boyut

TÜM HAKLARI SAKLIDIR 2019 ©
Powered by